Üyelik Şartları

ÜYELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Üye – Üyelik Şartları – Üyelik Başvurusu

ÜYELİK TÜRLERİ:

Madde 6: Üye; tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle “Rize Masterler Ve Veteranlar Gençlik Ve Spor Kulübü” üyesi sıfatını kazanan kimsedir.

Kulübün ASIL ve ONURSAL üyeleri vardır.

 1. ASIL Üye:
 2. Kulübün kurucuları ile başvuru üzerine üyeliğe kabul edilen oy hakkına sahip kişilerdir.  Bu üyeler eşit hakka sahiptir.  Her üyenin kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 3. Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın ve Tüzüğün öngördüğü koşulları taşıyanlar.
 • ONURSAL ÜYE:

Kulübe maddi ve manevi bakımdan katkı sağlamış bulunan yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen kimselerdir. Bu üyeler genel kurul toplantısına katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler. Ancak oy kullanamazlar. İsterse, aidat ödeyebilirler.

 • ONURSAL BAŞKAN:
 • Gerekli koşullara sahip olup da Genel Başkanlık yapmış olan, Kulübe maddi ve manevi önemli destekleri olan, yurtiçi ve yurtdışında onur ve başarıyla temsil edenler arasından, Genel Kurul üyesi olmak şartı ile Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurulca seçilirler.
 • Genel Kurullarda oy hakkına sahip olup ödenti yaparlar.
 • Onursal üye defterine kayıt edilirler.

ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Madde 7: Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, fiil ehliyetine sahip bulunan, her gerçek kişi ile tüzel kişiler,  kulüp üyeliğine başvurma hakkına sahiptir. 

Ancak;

 1. Kötü şöhret sahibi olanlar,
 2. Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar,  
 3. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar, kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar ve Yönetim Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar, 
 4. Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,
 5. Niteliği ne olursa olsun kulübe borçlu olanlar,
 6. Yasalarda kulüplere üye olmaları yasaklanmış olanlar, 

“Rize Masterler Ve Veteranlar Gençlik Ve Spor Kulübü”  üyesi olamazlar.

Kulüpten ihraç edilen kişilerin, üyeliğe tekrar kabulüne genel kurulca karar verilir.

ÜYELİK BAŞVURUSU:

Madde 8:

 1. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 2. Üye olmak isteyen kişiler; üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, yönetim kurulunca bastırılan ya da elektronik ortamda sunulan, “Üyelik Başvuru Formunun”  doldurulması, iki asil üye tarafından imzalanması gerekir. Öneri sahibi asil üye; önerdiği adayın iş ve sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını yeterince tanıyıp bilmelidir. Üye adayı, üyelik başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar.
 3. Üye olmak isteyen kişi, gerçek kişilerde; özgeçmişini, aile bireyleri ile ilgili bilgileri kendi el yazıları ile yazarak, nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh beyannamesi, adli sicil belgesi, öğrenim durum belgesi, 3 (üç) adet fotoğrafı; tüzel kişilerde yetkili organ kararı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi örneğini başvuru formuna  ekleyerek, Kulüp Merkezine ya da Genel Sekreterliği’ne başvurur. Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayılır.
 4. Tüzükte belirlenen şartlardan en az birine sahip olmak ve asgari 2 (İki) Asil üyesinin de önerisiyle bu istem değerlendirilerek, Genel Sekreterliğe verilmesinden itibaren Yönetim Kurulu 30 (otuz) gün içinde karar vermek zorundadır. Yönetim Kurulu; üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Üyeliğe kabul ya da ret kararı bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
 5. Üyeliğe kabul edilmeyenler, başvuru sonucunun kendilerine bildirim tarihi üzerinden 1 (bir) yıl geçmeden tekrar kulübe üye olmak üzere başvuruda bulunamazlar. Üyelikten çıkan ve çıkarılan üyeler için de aynı koşul geçerlidir.
 6. Kulüp üyeleri; üyelik başvurusunda bulunanın üyeliğine karşı Yönetim Kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edebilir. İtirazın niteliği ve itiraz edenin kimliği gizli tutulur. Yönetim Kurulu bu itirazlar hakkında kesin olarak karar verme yetkisine sahiptir.
 7. Başvurusu kabul edilen Asıl üye tutulacak deftere kayıt edilir.
 8. Kulübe üye olarak kabulüne karar verilen istekli, kararın kendisine bildirilmesini izleyen 7 (yedi) gün içinde giriş aidatı ile yıllık aidatını yönetim kurulunun belirleyeceği şartlarla ödemek zorundadır. Bu süre içinde giriş aidatı ve yıllık aidatını kulüp adına bankaya açılmış hesaba yatırmamış veya makbuz karşılığında kulüp merkezine ödememiş olan istekli başvurusunu geri almış sayılır.

Hiç kimse Kulübe üye olmaya, Kulüpte üye kalmaya zorlanamaz. Her üyenin, Kulübün faaliyetlerine katılma hakkı vardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Ücreti – Yıllık Aidat

GİRİŞ AİDATI:

Madde 9: Kulübe üye olmak isteyen kişiler son genel kurulda belirlenen miktarda üye giriş aidatını bir defaya mahsus olmak üzere ödemek zorundadır.

YILLIK AİDAT:

Madde 10: Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul’ca belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yılsonuna kadar, Kulüp veznesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Aidatlar kredi kartı ile de ödenebilir. Yıllık aidatını ödemeyen üye, Genel Kurulu toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz. Üyelerin dönem içinde birikmiş bütün aidatlarını, Genel Kurulun yapılacağı yılın ödentisi dâhil, Genel Kurul tarihinde ödemeleri halinde Genel Kurula katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelerin Hakları – Üyelerin Yükümlülükleri – Üyeliğin Sona Ermesi

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 11:

 1. Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir.
 2. Kulüp üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.
 3. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanmak yasaktır.
 5. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur,
 6. Her üyenin kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 7. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 12:

 1. Her üye Genel Kurul kararları ile bağlıdır.
 2. Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, ikamet adresini, e-posta adresini, GSM numarasını değiştirdiği takdirde yeni adres ve bilgilerini kulüp merkezine yazılı olarak, faks veya e-posta yolu ile bildirmek zorundadır. Aksi halde kulüpteki son bilgileri yasal ve geçerli kabul edilip, bilgilendirme ve yasal tebligatlar için esas alınır, kulübün sorumluluğu olmaz.
 3. Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle yükümlüdür.
 4. Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
 5. Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla yükümlüdür.
 6. Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.
 7. Her üye kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 8. Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla yükümlüdür.
 9. Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
 10. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir. 
 11. Her üye aidatını her yıl 31 (otuzbir) Aralık akşamına kadar ödemekle yükümlüdür.
 12. Aidat borcu olan üyeler genel kurulda oy kullanamaz.
 13. Kulüpten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 14. Kulübe yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler kulübün hiçbir faaliyetinden, hizmetinden, organizasyonlarından, kulüp lokalinden, kulüp üyeliği nedeniyle hak kazanılan indirimlerden yararlanamaz.

Türü, niteliği ve kapsamı itibariyle, Kulübün sportif konularının alanı içinde çalışma yapan diğer bir spor kulübünde, (seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen üye, Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almak zorundadır.

Yönetim Kurulu’nca verilen bu izinlerin süresi ve koşulları belirlenir. Bu şekilde verilen izinler geri alınamaz. Ancak bu gibi görevleri kabul edenler, Kulüpte seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 13: Kulüp üyeliği; kendiliğinden, kulüpten çıkma, çıkarılma ve kesin ihraç hallerinde sona erer.

 1. Kendiliğinden sona erme; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Üyeliği kendiliğinden sona eren kişiye durumu Yönetim Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir.
 • Üyelikten çıkma (istifa); Her üye, kulüp üyeliğinden çıkma (istifa) hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir.
 • Üyelikten çıkarılma; Üye olabilme şartlarını kaybedenler ile tüzüğün 7/a-b-c-d-e-f maddesini ihlal edenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.
 • Üyelikten ihraç; Tüzük hükümlerine göre Kulüpten kesin ihracı gerektiren bir suç işleyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Üye aşağıdaki nedenlerin varlığı halinde üyelikten çıkarılır;

 1. Tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek,
 2. Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak,
 3. Yıllık aidat zorunluluğunu yazılı bildirimden itibaren 1 (bir) ay içinde ödememek,
 4. Dürüstlük kuralına aykırı biçimde herhangi bir şekilde kulübe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar vermek.

Üyelikten çıkarılan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Kulübe üye olamaz. Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.

Her ne sebeple olursa olsun; üyeliği sona eren kişi, Kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer.   

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla kulüp üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 

Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe birikmiş olan borçlarını sona erdirmez.

Kulüp Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller:

 1. Kulüp Tüzüğüne ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışta bulunmak.
 2. Kulüp içinde siyaset yapmak, huzur bozmak ve ikilik yaratmak.
 3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
 4. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir seçim dönemi içinde ödememek.
 5. Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.
 6. Üye olma ve üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.
 7. Kulüp organlarını ve üyelerini üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü ve etik olmayan davranış, yazılı ve/veya sözlü beyanlarda bulunmak.
 8. Kulübün adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak.
 9. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Çıkarma kararı öncesinde üyeden yazılı savunması istenir. Üye hakkında Uyarma ve belli bir süre için Hak yoksunluğu getirilebilir.

Çıkarma kararına ilişkin itirazlar Genel Kurula yapılabilir. İtirazların Genel Kurul Gündemine alınması için itirazın gerekçeleri ile birlikte kararı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılması gerekir.

Bu madde kapsamında gösterilen sebeplerle Yönetim Kurulunca alınan çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.(TMK MAD.67)

Sayılan sebeplerin dışında kalan bir nedenle çıkarma halinde haklı sebep sayılmayacağı iddiasıyla Genel Kurula itiraz edilebilir.

Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Kulüp mal varlığında hak iddia edemez. Kulüpten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermekle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir